Gemeente Tervuren

buy tamoxifen

tamoxifen moa news.noerskov.dk tamoxifen dosage

Welkom op onze school!

accutane without food

buy accutane 10mg uk blog.zycon.com buy accutane online
A  A  A 

Zorgbeleid

1. ONZE SLOGAN krijgt vorm

Het kiezen van een geschikte school voor je kind(eren) is niet eenvoudig. De periode die je kind op school doorbrengt, is belangrijk voor iedereen. In de loop van al die jaren vertrouw je je kind vele uren toe aan de zorgen van het schoolteam. Een school kies je dan ook met zorg.

Iedere school heeft zijn kwaliteiten, maakt zijn eigen sterren & werkt vanuit zijn schoolvisie. Er bestaat wel een school die het best past bij je kind. Waar kinderen, ouders, leerkrachten en externen zich thuis voelen. En zo kan je in je zoektocht naar een school in onze school terecht komen.

Wij doen er alles aan om een school met de GROTE S van Ster, Samen, School, Sociaal, Stevig … te zijn.

Hoe vertalen we op onze school deze woorden?

Ster

Elke (=kind) heeft recht op een eigen ontwikkeling. Elke ster is anders, leert anders, brengt andere ervaringen mee uit het eigen culturele en sociale milieu. Elke ster heeft recht op zorg. Sommige sterren hebben meer zorg nodig dan andere. Elke ster heeft zijn eigen talenten en heeft reeds een bepaalde persoonlijkheid ontwikkeld. Dit beïnvloedt de zorg die aangeboden wordt op school.

Elk kind heeft recht op leren met een goed gevoel. Kinderen en leerkrachten groeien het sterkst wanneer ze zich goed voelen. Daar willen we op onze school samen aan werken.

Elk kind kan zijn eigen talenten ontplooien en we stimuleren het hierin.

Samen

De ouder is de eerste opvoeder en we nemen onze relatie met de ouder ernstig. Dit kan je herkennen in onze gesprekken met ouders, de activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten, samenwerking met de ouderraad; kortom in onze schoolwerking.

We willen op school een hechte groep vormen met aandacht voor het individu maar ook voor het samenspel tussen individuen. Door klasdoorbrekende activiteiten te organiseren zoals tutorlezen, muzische momenten en gezamenlijke projecten werken we hieraan.

“Samen” gaan we het aanbod verrijken door onze zintuigen op verplaatsing aan te scherpen of experts binnen de klas- of schoolwerking te brengen. Op deze manier bevorderen we een brede schoolwerking.

Het “samen” betekent de samenwerking met verschillende externe partners. Door hun en onze expertise bij elkaar te brengen vergroten we het SCHOOL MAKEN. (CLB, GON-begeleiders uit het buitengewoon onderwijs, studenten uit de opleiding, therapeuten die kinderen of gezinnen begeleiden …)

“Samen” gaan we voor de samenwerking met niet-schoolgebonden partners. Furament, de samenwerking met het woon- & verzorgingscentrum van Tervuren, rustoase tijdens de middagen (breioma’s, yoga, tuinieren, start to run, sport tussen de boterham, leesKate …), Stichting Vlaams Schoolsport, diensten van de gemeente, goede doelacties …

“Samen” zien we ook door de kinderen aan te moedigen voor hun eigen initiatieven (leerlingenraad, klasprojecten voorstellen …) waarbij ze hun verantwoordelijkheid opnemen, waar ze samen leren werken.

“Samen” vertalen we door het organiseren van extra-murosactiviteiten. Vanaf het 3de leerjaar gaan de kinderen met hun klasleerkracht een lesweek op ontdekking in België: bos- en zeeklassen in het 3de en 4de leerjaar, plattelandsklassen in het 5de leerjaar; allebei in het begin van het schooljaar. Hierdoor bouwen we een schooljaar lang verder op deze ervaringen. In het 6de leerjaar gaan de kinderen met hun leerkracht op het einde van het schooljaar een week op ruimteklassen als afsluiter van hun schoolloopbaan.

Deze samenwerking tussen leerkrachten, ouders, leerlingen, CLB en externen is beslissend voor het welslagen van onze kinderen en vormt een echte thuis voor iedereen.

School

Onze school bevindt zich in de kern van de gemeente, met een moderne infrastructuur die ervoor zorgt dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen, experimenteren, leren en ontdekken.

In onze school geven we binnen de lagere school les met behulp van moderne leermethoden. Er zijn kinderen die moeilijker werk aankunnen (uitbreidingsleerstof – kangoeroewerking) en kinderen die we ondersteunen in het verwerven van de basisleerstof.

Bij het kiezen van een methode besteden we veel aandacht aan de leerinhouden en werkvormen voor zowel sterke als minder sterke leerlingen. Bij de aanschaf van methoden streven we ernaar dat ze voldoen aan de eindtermen die de overheid bepaald. Nog belangrijker dan een methode zijn de mensen (leerkrachten) die er mee werken. Zij zorgen ervoor dat het materiaal en de leerboeken doelbewust gebruikt worden. De leerkrachten werken niet alleen, we besteden op school veel tijd aan overleg en samenwerking.

In onze kleuterafdeling werken we themagericht. Iedere week staat er een thema in de kijker waarbij het zelf ontdekken en het gaan ontdekken centraal staan. Hierbij staan de ontwikkelingsdoelen die bepaald zijn door de overheid centraal.

“School” zien we binnen onze school ook door onze stevige zorgwerking. Zowel voor kinderen waar het minder vlot verloopt als voor kinderen die meer honger hebben naar leerstof. Hierbij vinden we een nauwe en open samenwerking met ouders, CLB en externe begeleiders een gigantische meerwaarde.

Als ‘school’ geven we de kinderen tal van kansen om hun taalontwikkeling te stimuleren. De boekenjuf met haar schat aan activiteiten, verhalen om het leesplezier te bevorderen, vormt hierbij de leidraad. Bij de kleuters wordt er veel voorgelezen en staat de verteltafel centraal. In onze school gaat de boekenjuf met de kinderen op weg om lezen positief te ervaren. De kinderen ontdekken taal vanuit boeken. Op deze manier wordt hun denkwereld verruimd en gaan ze uit zichzelf genieten van lezen. Hiervoor hebben we samen met de ouderraad onze ‘LeesKate’ ontworpen. Zo kunnen de kinderen verder genieten van lezen tijdens de middagpauze.

‘School’ herkennen we ook in onze opvolging van de totale ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor maken we gebruik van een kindvolgsysteem in de kleuterschool en een leerlingvolgsysteem in de lagere school. Zowel bij de kleuters als in de lagere school staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling in de kijker en volgen we dit met leerkrachten, ouders, zorgteam en externen sterk op.

Sociaal

We willen onze kinderen een levenshouding bijbrengen. Een engagement voor waarden en normen van en met anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, beperking, cultuur of levensbeschouwing. Deze cocktail van de samenleving vindt zijn weerspiegeling bij de kinderen, ouders en leerkrachten die op onze school meewerken. De meerwaarde van deze cocktail is het openstaan voor ieders kwaliteiten.

We bespreken steeds met de kinderen de afspraken die van toepassing zijn op onze school. We hebben deze gebundeld in onze ‘handel en wandel’.

‘Sociaal’ zien we ook bij de bevraging bij de leerlingen van de lagere school naar hun goed voelen op school. Vanuit deze bevraging durven we onze werking bijsturen of veranderingen aanbrengen.

‘Sociaal’ herkennen we tijdens het spel, het ontdekken, het leren, kortom tijdens het leven op onze school. Hier ontstaan ruzies. Ruzie maken mag …hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hoe ga je om met agressie, hoe onderhandel je, wanneer ga je te ver? Terwijl ze ruziemaken, zoeken ze immers hun positie in de samenleving. Kinderen worden sterker als ze het zelf kunnen oplossen. Er moet dus een zone blijven waarbinnen ze kunnen plagen en ruzie maken. Met de kinderen proberen we samen naar een oplossing te zoeken. We vinden het belangrijk dat kinderen bij hun leerkracht terecht kunnen. De klasleerkracht is het eerste aanspreekpunt.
‘Sociaal’ zien we ook binnen onze activiteiten waarbij we de kinderen de gelegenheid geven om van mekaar te leren en met elkaar te delen.
De waaier aan herkende levensbeschouwelijke vakken weerspiegelt ook het sociale. Binnen de levensbeschouwing organiseren we jaarlijks een gezamenlijk project.

Stevig

Als school willen we ieder kind zijn rugzak (trotszak) vullen met een heleboel ervaringen, inhouden en bouwstenen waarop ze verder kunnen bouwen.

Bouwen met deze bouwstenen doet de kinderen groeien. We houden rekening met de beginsituatie van elk kind en zo bouwen we samen aan een stevige basis.
Het bouwproces ziet er niet voor iedereen hetzelfde en zal niet altijd even vlot verlopen. Zowel binnen de kleuterschool als de lagere school laten we de kinderen verder bouwen met hun bouwstenen en ondersteunen we hen hierbij met extra zorg. Het engagement van de ouder en de betrokkenheid van de externe partner verstevigt hun bouwwerk.
Ons doel is vorming bieden aan iedereen waarbij hart, handen & hoofd in gezond evenwicht en in relatie met elkaar staan.

‘Stevig’ vertalen we ook door het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen binnen de maatschappij en onderwijs. Daarom zijn er elk schooljaar een aantal studiedagen en vergaderingen voor de leerkrachten.- Voorzieningen op klasniveau

Via een uitgebreid kindvolgsysteem voor de kleuters en een leerlingvolgsysteem voor de lagere school proberen wij als schoolteam vroegtijdig problemen op te sporen en te signaleren. Onze interne zorgbegeleiders proberen door middel van hun vakkundige bagage een plan uit te stippelen samen met de klastitularis en de klim-op juf waardoor het kind zoveel mogelijk binnen de klassituatie kan geholpen worden. Zij ondersteunen collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten en zorgen voor een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau.

De interne zorgbegeleider werkt steeds in samenspraak met de directie, de klastitularis, de externe zorgbegeleiders (Centrum Voor Leerlingen-begeleiding-adviseur, buitenschoolse hulpverleners) en de ouders.

Naast het kennen en het kunnen wordt er op onze school enorm veel belang gehecht aan de socio-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van onze kinderen staat centraal.

Binnen onze werking kiezen wij voor een heterogene groepssamenstelling en dit om het leren van en met elkaar te bevorderen alsook het zelfsturend vermogen en de werkhouding te stimuleren.

  • Voorzieningen op schoolniveau

Voor kinderen met leerstoornissen biedt onze school compensatiemiddelen aan. Wel compenseren en niet weglaten van leerstof. Strategieën worden aangebracht door de klim-op juf.
Geïntegreerd onderwijs is er voor kinderen met een beperking binnen het gewoon onderwijs.

Inclusief onderwijs is voor kinderen met een beperking. Hier krijgt de leerling een attest en geen getuigschrift.

  • Kangoeroewerking

Voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Deze differentiatie naar boven toe start op klasniveau en reikt tot aan de kangoeroeklas indien nodig. Onze school werkt hiervoor nauw samen met Centrum voor Begaafdheidonderzoek (www.CBO-Antwerpen.be ) en Prof. Tessa Kieboom.

  • Externe zorgbegeleiding - CLB

Onze school werkt met het VCLB – Karel Van Lotharingenstraat 5 – 3000 Leuven.
Ankerpersoon voor de kleuterschool is de heer Louis Naulaerts. Je kan hem bereiken via mail op  en via gsm op 0490 64 51 48 
Ankerpersoon voor de lagere school is mevrouw Eva Willemsens. Je kan haar bereiken via  en via gsm op 0490 64 51 68 

Zie ook Afsprakennota ter aanvulling van het schoolreglement punt 2.5

  • Medisch schooltoezicht

CLB-arts : dr. Lut Tuts
E-mail adres:
Gsm nr.: 0490 64 51 87
CLB-paramedisch werker: Margot Thyssen
E-mail adres:  
Gsm nr.: 0490 64 51 55

Beiden zijn bereikbaar in de vestiging waar ook het medisch schooltoezicht plaatsvindt. Brouwerijstraat 48, 3078 Kortenberg tel 02/759 61 50

  • Pedagogische begeleiding

Onze school laat zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. (OVSG vzw) Ravensteingalerij 3, bus 7, 1000 Brussel. Hans Vanbets is onze pedagogische begeleider. www.ovsg.be

  • Werkgroepen binnen onze school

In deelgroepvergaderingen worden afspraken geformuleerd om de verticale samenhang binnen de school te garanderen.

Binnen de kleuterschool: Het doelenboek, Taal in de kleuterschool.
Binnen de lagere school: Muzische vorming.

Als school zorgen wij voor een voortdurende bijscholing van ons personeel i.v.m. leerstoornissen. Zo organiseren we samen met het zorgteam een pedagogische studiedag rond leerstoornissen om onze blik te verruimen.

Socio-emotionele ontwikkeling : al een hele tijd worden onze leerlingen van de lagere school bevraagd over “Wat vind IK van mijn school?” teneinde onze werking bij te sturen. De werking van de leerlingenraad is hierbij ook een belangrijke bron en medium van bevraging.  Vorig schooljaar deden we deze bevraging via een online enquête.
Op onze school hechten we veel belang aan het goedvoelen van kinderen, leerkrachten en ouders. Hiervoor durven we ons in vraag stellen.

In ons verdraagzaamheidsplan kan je lezen en ontdekken hoe we sinds enkele schooljaren blijvend werken aan, omgaan en willen groeien in elkaar aanvaarden. Je kan hierook vinden hoe we te werk gaan indien het dreigt fout te lopen. Deze info kan je ook vinden op de webstek van de school.

Zo organiseren de leermeesters Levensbeschouwelijke vakken ieder jaar een levensbeschouwelijk doorbrekend thema.

   

Handige linksKalender

Vorige maandjuni 2021Volgende maand
mdwdvzz
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011